Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, en alle overeenkomsten met MKB Werkplaats.
 2. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor MKB Werkplaats niet bindend en niet van toepassing.
 3. Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig is/zouden zijn of nietig wordt/worden verklaard, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen onverlet.
 4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 5. De Overeenkomst bepaalt de gehele Overeenkomst en alle afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en afspraken tussen hen met betrekking tot dit onderwerp.
 6. De titels boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend ingevoegd voor het gemak en zullen geen gevolgen hebben op de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Alle kennisgevingen en andere mededelingen die de Partijen naar elkaar moeten sturen ingevolge de Overeenkomst zullen schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 1. Definities

 1. Klant: Gebruiker van Mainsight Software, opdrachtgever van een adviesopdracht, coaching traject, individuele begeleiding en/of ondersteunende en/of projectwerkzaamheden, deelnemer aan een workshop of training.
 2. Partijen: MKB Werkplaats en de Klant.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is tussen MKB Werkplaats en de Klant betreffende het gebruik van online software (Mainsight) en daaraan gerelateerde producten en diensten. Indien de Klant rechtsgeldig een (online) aanmeldformulier invult en verstuurt, komt de overeenkomst tot stand (bijvoorbeeld door het online invullen en versturen van het aanmeldformulier van Mainsight).

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn tussen de Klant en MKB Werkplaats.
 2. De Algemene Voorwaarden worden (online) vooraf ter beschikking gesteld. Indien de Klant (online) akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, wordt bekendheid en acceptatie veronderstelt met deze Algemene Voorwaarden.
 3. MKB Werkplaats is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht dertig (30) dagen na bekendmaking en verstrekking aan de Klant.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. MKB Werkplaats verhuurt online software (Software as a Service, ofwel SAAS).
 2. De dienstverlening heeft uitsluitend betrekking op het functioneren en het onderhoud van de verhuurde software. De dienstverlening strekt zich expliciet niet uit tot het gebruik van de software en de kwaliteit van de ingevoerde gegevens.
 3. MKB Werkplaats biedt geen ondersteuning inzake de ICT-infrastructuur, waaronder de snelheid van de internetverbinding en de gebruikte hard- en software van de Klant. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de Klant.
 4. MKB Werkplaats maakt voor de hosting van haar software gebruik van externe Service Providers. MKB Werkplaats hanteert de verantwoordelijkheidsbepalingen van de Service Providers inzake up-time, bereikbaarheid en andere serviceverplichtingen. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de Service Provider.
 5. MKB Werkplaats biedt technisch-inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de software.
 6. MKB Werkplaats zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MKB Werkplaats het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. MKB Werkplaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MKB Werkplaats is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de klant MKB Werkplaats derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 10. Als er data en tijden zijn afgesproken voor training of advies, dan worden deze uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd door de klant. Zonder afzegging worden de uren/dagdelen in rekening gebracht.

Artikel 4. Beschikbaarheid en levering

 1. Als aanbieder begrijpen we dat beschikbaarheid cruciaal is voor de eindgebruikers. Onderhoud waarbij een onderbreking, beperking of vertraging van de dienstverlening waarschijnlijk is zullen zoveel mogelijk tijdig aangekondigd worden. Ingrepen in de infrastructuur waarbij de reden voor de operationele activiteiten liggen in het domein van waarborging en veiligheid zouden in geval van accute nood of overmacht direct en zonder aankondinging kunnen plaatsvinden. Denk hierbij concreet aan grootschalige aanvallen en het verhelpen van problemen omtrent de beveiliging.
 2. Het moment waarop de Dienst beschikbaar is voor de Klant wordt gezien als het moment van levering van de Dienst.
 3. Leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en binden MKB Werkplaats niet. MKB Werkplaats zal zich naar beste vermogen inspannen om deze termijnen aan te houden.
 4. De Dienst wordt als aanvaard beschouwd indien Klant niet binnen vijf (5) dagen na levering eventuele Gebreken kenbaar maakt.
 5. De Overeenkomst strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 5. Tarieven en betaling

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere door de overheid geheven belastingen en zijn vermeld in Euro (EUR).
 2. MKB Werkplaats is gerechtigd om de tarieven periodiek aan te passen aan de hand van de prijsontwikkelingen in de markt. MKB Werkplaats zal Klant tijdig op de hoogte stellen van de aanpassingen.
 3. Afhankelijk van de door de klant af te nemen producten of diensten zal MKB Werkplaats vooraf dan wel achteraf direct, in termijnen of periodiek factureren.
 4. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn die op de factuur wordt vermeld door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door MKB Werkplaats op de factuur opgegeven rekeningnummer. Na het verstrijken van de op de factuur genoemde betalingstermijn is de klant in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 6%.
 5. Facturatie van software vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.
 6. Bij te late betaling is MKB Werkplaats gerechtigd om rente volgens de wettelijke tarieven te berekenen over het bedrag van de vertraagde betaling voor de periode van de vertraging. De Klant vergoedt MKB Werkplaats alle buitenrechtelijke kosten die door MKB Werkplaats zijn gemaakt om het bedrag van de vertraagde betaling te incasseren.
 7. MKB Werkplaats heeft het recht om het verkooptraject te beëindigen of aanvullende voorwaarden te stellen indien het betalingsgedrag of de financiële positie van Klant daar volgens MKB Werkplaats aanleiding toe geeft.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MKB Werkplaats de klant hierover tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding, intellectuele eigendom en copyright
MKB Werkplaats is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. MKB Werkplaats behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door MKB Werkplaats ontwikkelde methoden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen onder geen beding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Werkplaats worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. MKB Werkplaats behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van MKB Werkplaats op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan MKB Werkplaats ter kennis gekomen omstandigheden die MKB Werkplaats goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien MKB Werkplaats de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is MKB Werkplaats bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van MKB Werkplaats schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Klacht

 1. MKB Werkplaats stelt alles in het werk om klanten adequaat te ondersteunen, coachen, adviseren en/of een plezierige en effectieve leerervaring te bieden. Als de klant meent dat hieraan niet is voldaan, dan stelt Klant MKB Werkplaats op de hoogte van het in Gebreke blijven. De opgave van in Gebreke blijven gebeurt schriftelijk, waarbij MKB Werkplaats een redelijke tijd zal krijgen om aan haar verplichting(en) te voldoen.
 2. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de betreffende werkzaamheden redelijkerwijs als voltooid kunnen worden beschouwd, schriftelijk te worden gemeld aan MKB Werkplaats.
 3. Indien een klacht gegrond is zal MKB Werkplaats de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk door de klant kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MKB Werkplaats slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van aansprakelijkheid volgens artikel10.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. In het geval van toerekenbare tekortkoming van MKB Werkplaats in de nakoming van de overeenkomst is MKB Werkplaats slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Dit met een maximum van het bedrag dat in de drie maanden voorafgaand aan de tekortkoming is gefactureerd en betaald door opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voorandere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade, of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. MKB Werkplaats zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om het gebruik van haar servers en services in stand te houden gedurende zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag.
 3. Opdrachtgever dient een storing na constatering direct aan MKB Werkplaats te melden.
 4. MKB Werkplaats zal de storing, binnen haar technische en fysieke mogelijkheden, zo snel mogelijk opheffen.
 5. Het opheffen van storing(en) welke niet het gevolg zijn van nalatigheid van MKB Werkplaats komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. veroorzaker, voor zover deze bekend is.
 6. MKB Werkplaats is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MKB Werkplaats weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MKB Werkplaats kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit de relatie met MKB Werkplaats of het verbreken ervan.
 7. In geval van overmacht (Force Majeure) is MKB Werkplaats niet gehouden tot het doen van enige schadevergoeding. Onder overmacht te verstaan al hetgeen in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen (zie ook artikel 11).
 8. Voor schade aan MKB Werkplaats of derden, veroorzaakt door handelen van opdrachtgever is de opdrachtgever aansprakelijk.
 9. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens MKB Werkplaats, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan
 10. Privé-aansprakelijkheid van de gebruikers van deze voorwaarden, en van MKB Werkplaats in het bijzonder, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Overmacht

 1. Geen der Partijen is aansprakelijk voor verlies of schade die door de andere Partij wordt geleden als gevolg van het falen van eerstgenoemde Partij, om de verplichtingen na te komen ingevolge de Overeenkomst als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan MKB Werkplaats zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: arbeidsongeschiktheid van de persoon die de opdracht uitvoert, stakingen in andere bedrijven dan die van MKB Werkplaats, een niet direct oplosbare storing in de voor de opdracht benodigde elektronische apparatuur of software en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MKB Werkplaats afhankelijk is.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MKB Werkplaats opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MKB Werkplaats niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien MKB Werkplaats bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Verplichtingen klant

 1. De Klant zal de Dienst niet gebruiken op enige wijze die in strijd is met de wet of overheidsreglementen.
 2. De Klant onthoudt zich van alle acties die de dienstverlening van MKB Werkplaats op enige wijze schade doen, verstoren of belemmeren.
 3. Van Klant mag een redelijke medewerking verwacht worden tot het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien gevraagd, verstrekt Klant aan MKB Werkplaats onder andere aanvullende gegevens met betrekking tot de af te sluiten Overeenkomst.
 4. Aanvragen voor dienstverlening via MKB Werkplaats worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.
 5. De Klant vrijwaart en houdt MKB Werkplaats vrij van alle schade als gevolg van inbreuk op de verplichtingen genoemd onder punt 1 tot en met 4 van deze titel.
 6. De door MKB Werkplaats verstrekte toegangscodes ten behoeve van de toegang tot de Dienst worden strikt vertrouwelijk behandeld. Klant is volledig verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik hiervan. De (inrichting van de) Dienst waartoe met de toegangscodes van Klant toegang is verkregen, worden geacht door Klant te zijn geautoriseerd.

Artikel 13. Privacy

 1. MKB Werkplaats en al haar klanten zijn gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy-richtlijn. MKB Werkplaats zal de gegevensbestanden van de Klant niet aan derden ter beschikking stellen tenzij de Klant daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of MKB Werkplaats daartoe wordt gedwongen krachtens een door bevoegde autoriteit gegeven last.
 2. Klant heeft altijd recht op inzage in de gegevens die MKB Werkplaats over Klant bezit. Dit kan uitsluitend schriftelijk worden opgevraagd.
 3. Krachtens de WBP heeft elke relatie die staat geregistreerd in Mainsight o.a. het recht om zijn/haar eigen gegevens in te zien en te corrigeren. Dit recht kan door de cliënt alleen en uitsluitend worden uitgeoefend bij de gebruiker van Mainsight. MKB Werkplaats zal ieder verzoek tot inzage volledig doorverwijzen naar de betreffende klant van het systeem.
 4. Elke vorm van datamining en doorverkoop van gegevens door MKB Werkplaats is volledig en onvoorwaardelijk uitgesloten.

Artikel 14. Ingangsdatum, Duur en Beëindiging inzake Mainsight software

Onderstaande punten betreffen enkel de overeenkomsten die betrekking hebben op het gebruik van software.

 1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening.
 2. De Klant verplicht zich tot afname van de software voor een periode van minimaal twaalf (12) aaneengesloten maanden.
 3. Na het verstrijken van de eerste twaalf (12) aaneengesloten maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd en geldt er een opzegtermijn van twee (2) maanden.
 4. Iedere Partij mag de Overeenkomst beëindigen, indien de andere Partij niet tegemoetkomt aan het herstellen van een inbreuk of andere verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, door dertig (30) dagen schriftelijke opzegging aan de andere Partij.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen MKB Werkplaats en de klant is Nederlands recht van toepassing.