Artikel 1. Definities
Klant: Opdrachtgever van een adviesopdracht of coaching traject
Opdrachtgever van individuele begeleiding, ondersteunende en/of projectwerkzaamheden
Deelnemer aan een workshop of training


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MKB Werkplaats en een klant, waarop MKB Werkplaats deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
a. MKB Werkplaats zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MKB Werkplaats het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c. MKB Werkplaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MKB Werkplaats is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
d. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de klant MKB Werkplaats derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
e. Als er data en tijden zijn afgesproken voor training of advies, dan worden deze uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd door de klant. Zonder afzegging worden de uren/dagdelen in rekening gebracht.


Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
b. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MKB Werkplaats de klant hierover tevoren inlichten.
c. Restitutie van inlogcodes of fysieke producten is niet mogelijk.


Artikel 5. Geheimhouding
MKB Werkplaats is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 6. Intellectuele eigendom en copyright
a. Onverminderd het bepaalde in artikel 5. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt MKB Werkplaats zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Alle door MKB Werkplaats ontwikkelde methoden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen onder geen beding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Werkplaats worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
c. MKB Werkplaats behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van MKB Werkplaats op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan MKB Werkplaats ter kennis gekomen omstandigheden die MKB Werkplaats goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien MKB Werkplaats de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is MKB Werkplaats bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van MKB Werkplaats schadevergoeding te vorderen.


Artikel 8. Klacht
a. MKB Werkplaats stelt alles in het werk om klanten adequaat te ondersteunen, coachen, adviseren en/of een plezierige en effectieve leerervaring te bieden. Als de klant meent dat hieraan niet is voldaan, kan de klant, hierna te noemen klager, hierover per mail of telefoon contact opnemen met MKB Werkplaats.
b. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de betreffende werkzaamheden redelijkerwijs als voltooid kunnen worden beschouwd, schriftelijk te worden gemeld aan MKB Werkplaats.
c. Indien een klacht gegrond is zal MKB Werkplaats de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk door de klant kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MKB Werkplaats slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10. (Aansprakelijkheid).

Artikel 9. Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld zijn de in het aanbod, de offerte, op de website, in de prijs- of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen exclusief BTW, verzendkosten, reis-, verblijf- en parkeerkosten.
b. Afhankelijk van de door de klant af te nemen producten of diensten zal MKB Werkplaats vooraf dan wel achteraf direct of wekelijks factureren, tenzij daarover met klant andere afspraken zijn gemaakt.
c. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn die op de factuur wordt vermeld door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door MKB Werkplaats op de factuur opgegeven rekeningnummer. Na het verstrijken van de op de factuur genoemde betalingstermijn is de klant in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 6%.
d. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
e. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter betaling van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
f. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
a. De privé-aansprakelijkheid van de gebruikers van deze voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b. MKB Werkplaats aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover uit dit artikel blijkt.
c. MKB Werkplaats is uitsluitend aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
d. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
e. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid voortvloeiend uit voorgaande artikelen zal worden uitgekeerd is het bedrag dat de klant de laatste drie maanden heeft besteed aan de betreffende producten of diensten van MKB Werkplaats.
f. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van MKB Werkplaats.
g. De aansprakelijkheid van MKB Werkplaats wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant MKB Werkplaats direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, met een redelijke termijn om de tekortkoming aan te vullen en/of op te lossen, en MKB Werkplaats ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar afspraken blijft tekortschieten.


Artikel 11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan MKB Werkplaats zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: arbeidsongeschiktheid van de persoon die de opdracht uitvoert, stakingen in andere bedrijven dan die van MKB Werkplaats, een niet direct oplosbare storing in de voor de opdracht benodigde elektronische apparatuur of software en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MKB Werkplaats afhankelijk is.
b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MKB Werkplaats opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MKB Werkplaats niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
c. Indien MKB Werkplaats bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


Artikel 12. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen MKB Werkplaats en de klant is Nederlands recht van toepassing.